6/12/2018

Liever geven dan ontvangen

En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. 1 Korinthe 12: 21.
Als je bovenstaande tekst een beetje visueel maakt in je gedachten dan kan het er best wel grappig uitzien, maar helaas is bovengenoemde situatie voor veel van ons vrouwen een moeilijk onderdeel in ons leven…. hulp vragen. Een kijkje in mijn eigen hart en ik weet dat hulp geven veel makkelijker afgaat dan hulp ontvangen, nog een beetje verder inzoomen in ons hart en dan komen we uit op controle, wij als vrouwen houden graag de controle vast. Toch is het goed om in het geloof de touwtjes uit handen te geven, puur vanwege het feit dat we in Christus zijn gestorven; want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God, Kolossenzen 3:3.
Gemeente als hulp
We zijn afzonderlijke leden, maar we zijn wel in één lichaam geplaats. Als we belijden dat we door de Heere Jezus zusters in de Heere zijn, maar elkaar niet om hulp vragen dan lopen we het doel mis hoe de Heere God het lichaam bedoelt heeft. In feite zeggen we dan tegen elkaar; ik heb jou niet nodig.
We hebben van nature een trots hart; De vreze des Heeren is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik, Spreuken 8:13. Misschien herken je bepaalde gedachtes; dat kan ik zelf doen, nee die ander kan het vast niet beter dan ik, daar hoef ik toch geen hulp bij te vragen? De ander zal het vast te druk hebben etc.
Hoe kunnen we dit praktisch toepassen in onze wandel met de Heere Jezus?
Denk goed na en bid ervoor waarbij mensen je kunnen helpen, schakel het lichaam in bijvoorbeeld bij een verhuizing, ziekte, vooral bij ouderdom; als je je hele leven altijd zelfvoorzienend geweest bent dan kan het moeilijk zijn om hulp te vragen. Doordat de maatschappij zo individualistisch is geworden is het juist in deze tijd een groot getuigenis dat we elkaar helpen.
Wat hebben we daarbij nodig? Een gemeente, het is goed om betrokken te zijn bij elkaars levens, het bevordert de gemeenschap, zodat Gods liefde hierdoor heen zichtbaar wordt. Als tweede is het leven met de Heere Jezus een overgave aan Hem, hierdoor krijgen we steeds meer het besef dat we niet alles alleen kunnen, of alleen hoeven te doen. We mogen hulp toelaten en erkennen dat we samen met de ander door de Heere God in hetzelfde lichaam geplaats zijn; maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. 1 Korinthe 12:18, daar mogen we dankbaar gebruik van maken.
Een grote valkuil is dat we denken voor een ander; de ander zal het wel te druk hebben, ik zal maar geen hulp vragen. We mogen blijven bij onze eigen verantwoordelijkheden die de Heere God ons gegeven heeft, we mogen hulp vragen, de ander kan zelf bepalen of het wel of niet schikt. Als we hulp krijgen mogen we ook een dankbaar hart hebben, geen kritische geest als er anders gewerkt wordt dan dat we zelf zou doen, bijvoorbeeld als er bij het afstoffen een randje is vergeten.
Ten slotte:
We willen graag sterk lijken, bij de Heere God is het juist andersom; Gods kracht wordt volbracht in zwakheid 2 Korintiërs 12:9 , als wij onze zwakheden erkennen, kan de Heere God daardoorheen werken zodat de heerlijkheid van Christus zichtbaar wordt in onze gemeenschap.


5/27/2018

Mijn gebed voor jou...

In December mocht ik een tijdje in Israël zijn, ondanks dat ik mijn gezin moest missen was het een hele goeie tijd, vooral omdat ik in de stilte kwam. Ik had geen verplichtingen en verantwoordelijkheden; geen was, geen stofzuiger of stofdoek die eventueel in mijn gedachte naar boven zou kunnen komen. Enige elektronica wat ik bij me had was mijn mobiel met een sms en bel functie (ja ja die zijn nog te koop) en een fototoestel. Ik had mijn Bijbel en een goed dagboek mee.
Mijn hoofd werd elke dag leger, het was heel mooi om mee te maken dat mijn hoofd en hart weer rustig werden voor de Heere God. Zo mooi dat de Heer Jezus tegen Martha zegt ; Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen; zij zat aan de voeten van de Heere Jezus (Lukas 10: 39-42). Echt genade van de Heere God dat ik in deze tijd van stilte een vernieuwd en versterkt hartsverlangen kreeg: Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere; mijn hart en lichaam roepen het uit tot de levende God. Psalm 84:3.

Het is goed en zo nodig dat er in deze hectische wereld waar onze gedachtes beïnvloedt worden door nutteloze informatie, wij als gelovige vrouwen geestelijk opstaan..... om vervolgens aan de voeten van de Heere Jezus te gaan zitten om in Zijn stilte (voorhoven) te komen. Vrouwen die dwars door moeite en strijd hun leven overgeven aan Hem, met als doel om de Heere Jezus steeds meer te kennen, te groeien in Zijn genade, Spreuken 3:6: Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.


En daar begint mijn gebed voor jou en voor mezelf natuurlijk net zo...

Vader, ik dank U voor de genade die U ons gegeven heeft door uw Zoon de Heere Jezus.
Vader laat er een generatie vrouwen opstaan die alleen maar roemen in het kruis van de Heere Jezus.
Maak ons vastbesloten om ons helemaal alleen voor U te laten zijn.
Vader help ons om de keus te maken om onze wil over te geven aan U. Heere help ons om alles wat ons bezig houdt los te laten en volledig te vertrouwen op U; mijn Heere God.
Heer laat ons breken met de dingen die ons afhouden  van uw heiligheid. Heere laat ons leven zo doordrenkt zijn met het besef dat we één zijn in U Heere Jezus, zodat ons leven vol van schoonheid is, die U Heere Jezus vreugde geeft.
Help ons Heere om alleen maar te bouwen op één persoon, op U Heere Jezus.

Amen.

Praktisch:

Wat zijn jouw verlangens ten opzichte van je stille omgang met de Heere God? Wat gaat goed? Waarin zou je willen groeien?


4/24/2018

De eerste dingen zijn nog niet voorbij gegaan dames!


En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Openbaring 21:4
Er wordt ons vaak een evangelie voor geschilderd waar wij als gelovige vrouwen het erg goed zouden moeten hebben, geen ziekte, geen verdriet, succesvol, carrière maken. Het woord zelfontplooiing komen we tegenwoordig veel tegen, een beetje googelen en dan vind je de definitie van zelfontplooiing: op eigen houtje de eigen vermogens verder ontwikkelen. Een eeuw na de opkomst van het feminisme is dit gedachtegoed ook in het lichaam van de Here Jezus Christus gekomen. Als we gaan kijken naar de eerste gemeentes dan zien we daar de gelovige vrouwen zich bezig houden met hele andere dingen dan zelfontplooiing, ze waren dienend bezig, hielpen mee met de verspreiding van het evangelie door goede werken, zorg te dragen voor man en kinderen, alleenstaande, voor weduwe, wezen en de armen, precies wat de Here Jezus had opgedragen; Mattheus 5: 16. laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Paulus roept in 1 Timotheüs 2:10 juist de vrouwen op om zich niet met opvallende uiterlijkheden te bekleden maar met goede werken wat past bij vrouwen die belijden godvrezend te zijn.
Gehoorzaam worden
Jezus leven was naar aardse maatstaven niet succesvol, Hij ontplooide zichzelf niet, in Filippenzen 2:8 wordt beschreven dat de Here Jezus zichzelf ontledigd heeft, Hij nam de gestalte van een slaaf aan. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. De Here Jezus deed de wil van de Vader, Hij ging door het lijden heen, Hij kwam om te dienen. Het mooie is wanneer we tot geloof komen dat we Met Christus gekruisigd zijn en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, Galaten 2:20. We mogen elke dag weer sterven aan onszelf, door de verdrukkingen in ons leven worden we met Christus gelijkvormig. Het gaat niet meer om wat wij willen maar om Gods wil in ons leven. Juist in onze dagelijkse bezigheden mogen we de Heere bidden dat de volgende tekst een hartgesteldheid mag worden; Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf, Filippenzen 2:3.
De ander troosten
We hoeven als gelovige vrouwen niet verbaasd te staan dat er verdrukking en daardoor lijden in ons leven is. In moeilijke omstandigheden in mijn leven kwam ik erachter dat alles wat ik mee maak tot opbouw van het lichaam van Christus is; De God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukkingen zijn, met de vertroosting waarmee wijzelf door God getroost worden, 2 Korinthe 1:4. Doordat we zelf lijden mee maken, krijgen we fijngevoeligheid voor de ander in moeilijke omstandigheden in woorden maar ook in werken. We weten hoe fijn het is om bemoedigd te worden of praktische hulp te krijgen. We kunnen niet iedereen helpen, maar als we onze dagen over geven aan de Heere Jezus dan worden we door Gods Geest geleid in wat we mogen doen. Praktische ideeën kunnen zijn; gastvrij zijn, elkaar helpen in het huishouden, maaltijd koken  i.g.v ziekte of zwangerschap, kookroosters rondom verhuizingen, kaartje sturen, iets creatiefs maken, niet tot onze eer, maar dat de mensen onze werken zullen zien en onze Vader die in de hemel is zullen verheerlijken.


4/03/2018

Lente win actie


Heerlijk nu het weer lente is, de opkomende bloemetjes, bloesemknopjes die wachten op het zonlicht. Prachtig mooi om Gods schoonheid en grootheid door de natuur heen te zien. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik verlang wel weer naar het warme zonlicht, wat mooi om te beseffen dat de Heere God zelf ons licht is!! Allemaal reden genoeg voor iets moois. Dorine van Dozign heeft een mooie armband voor ons gemaakt, denk je...... die wil ik best graag hebben, laat je naam achter en misschien maak je er kans op!

Actievoorwaarde:


  • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
  • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.3/16/2018

Gods genade zichtbaar in ons huwelijksleven.


Hoe wordt Gods genade zichtbaar in ons Huwelijk? Welke rol heeft de Heere God ons als vrouw hierin gegeven? Hoe kunnen we daar in het dagelijks leven praktisch mee omgaan?
En wij hebben niet de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn, 1 Korinthe 2:12. Door het offer van  de Heere Jezus  zijn we compleet gerechtvaardigd, daardoor mogen we elke dag door genade wandelen. Het is Gods verlangen dat we steeds meer zicht krijgen op Zijn genade. Alles wat we krijgen in dit leven is genade, onze adem, een dak boven ons hoofd, ons huwelijk, eventuele kinderen. Elke dag mogen we groeien in Zijn genade, zodat we steeds meer zicht krijgen op de Heere Jezus.
Het Huwelijk is een weerspiegeling van Gods genade, ik neem jullie mee naar een aantal teksten over het huwelijk waarbij we gaan zien dat het huwelijk een weerspiegeling is van Christus en Zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. In 1 Korinthe 11: 3 beschrijft Paulus de scheppingsorde, niet door mensen ingesteld, maar door de Heere God zelf;  Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.
Het feit dat de Heere God de man als het hoofd van ons als vrouw ingesteld heeft wil ik even kort inzoomen. In Christus zijn man en vrouw gelijkwaardig, maar we zijn niet gelijk, we hebben een andere rol gekregen. Een punt waar we ons hart op mogen onderzoeken is of we erkennen dat de man ons hoofd is, ervaren we dit gezag? Het hoofdschap is niet bedoeld als autoritair, maar als een dienend en zichzelf overgevend gezag, Mannen, heb uw eigen vrouwen lief, zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven. Efeze 5:25. Het is een door God geschonken leiderschap aan onze mannen. Elke echtgenoot is uniek, dit leiderschap zal in de jaren die volgen zich ontwikkelen als wij onze mannen daarvoor de ruimte geven.
Hoe ziet dit hoofdschap er praktisch eruit?
Ten diepste weet ik dat mijn man het beste met mij voor heeft, het is zijn verlangen dat ik blij ben, geniet van de dingen. Als man en vrouw kom je voor veel keuzes te staan, in heel veel keuzes laat mijn man mij vrij, in wat ik koop in wat ik leuk vind om te doen, maar er zijn ook keuzes die wat belangrijker zijn, mijn man luistert naar mijn emoties, ik vertel wat mij goed lijkt en wat ik zou doen en dan komen we tot een compromis. Als het niet lukt om een compromis te sluiten dan geef ik de ruimte voor zijn keus met de wetenschap en het vertrouwen in de Heere God dat Hij mij ook door mijn man leidt.
Nu komt het ook voor dat ik als vrouw denk dat mijn man een verkeerde keus maak en daar ligt een mooi leerpuntje; Als onze man anders denkt dan hoeft dat nog niet perse verkeerd te zijn, hij ziet dingen vanuit een ander punt. Ik ben zelf heel snel in het maken van keuzes, mijn man denkt er even over na, hij bekijkt het van meerdere kanten, daar gaat wat tijd over heen, doordat ik leer om hem ruimte te geven heb ik zo vaak gezien dat zijn keuzes heel goed waren, standvastig en kalmer, ik ben de Heere God dankbaar voor zijn wijsheid.
  •          Geven we onze mannen de ruimte om het hoofdschap op zich te nemen?
  •          Luisteren we naar onze mannen?
  •          Geven we onze mannen de ruimte om na te denken?
  •         Belijden we onze kritiek op onze man?