Uitslag winactie

Het nieuwe jaar is weer begonnen, allereerst wil ik iedereen Gods zegen toewensen voor 2019, dat we als gelovige vrouwen steeds meer mogen groeien in de kennis en genade van de Heere Jezus en dat we Hem leren liefhebben met ons hele hart. Dat we ook mogen leren om hem te zoeken in al onze wegen, wat 2019 ons ook gaat brengen, misschien komt de Heere Jezus dit jaar terug!

Annemarie van harte gefeliciteerd, jij wint de cd Samen Bijbelteksten zingen van Annelien Bolhuis, dat het een zegen voor jou en je omgeving mag zijn, laat even een privé berichtje achter met je adres, dan stuur ik hem zo snel mogelijk naar je op!!
Voor degene die niet hebben gewonnen; je kan de cd alsnog voor 6 euro bestellen via

bijbeltekstenzingen@gmail.comZing psalmen voor Zijn heerlijke Naam, geef hem lof en eer. Zeg tegen God: Hoe ontzagwekkend bent U in Uw werken! Om de grootheid van uw macht veinzen Uw vijanden dat zij zich aan U onderwerpen. Laat heel de aarde zich voor u neerbuigen en Voor U psalm en zingen, psalm 66:2-4
Winactie Samen Bijbelteksten zingen!


We mogen onze kinderen Gods Woorden inprenten, en door onze dagelijkse wandel vertellen van Gods grote daden. Maar hoe kunnen we dit inprenten praktisch maken? Een mooi hulpmiddel zijn de op muziek gezette Bijbelteksten van Annelien Bolhuis.
Annelien Bolhuis heeft Bijbelteksten op muziek gezet. In het begin was ik er eerst was sceptisch over, maar na een paar maanden kan ik zeggen dat het een zegen is voor ons gezin. Door het zingen worden de teksten eerder onthouden en kan Gods Woord van je Hoofd naar je hart zakken. Bij de grote en bij de kleine. Annelien beschrijft het heel mooi; het is denk ik erg belangrijk dat we Gods Woord leren kennen en onthouden. Zo zal onze kennis van God zelf en Zijn wil groeien en zullen we beter in staat zijn om de Bijbel toe te passen in ons dagelijks leven. Mijn ervaring is dat het zingen van Bijbelteksten hier een geweldig hulpmiddel voor is.

Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Kolossenzen 3:16.Eén CD zal ik na 1 januari verloten, dus wil je kans maken, laat even je naam achter.

Wil je de CD kopen? Dat kan voor 5 euro ( 6 euro inclusief verzendkosten), bestellen kan via;  bijbeltekstenzingen@gmail.com

Immanuel, God met ons
Al een poosje loop ik na te denken over de naam Immanuel, wat bijzonder dat de Heere God al in Jesaja een belofte geeft dat Hij bij ons mensen wil zijn. Zo groots dat door de komst van de Heere Jezus naar de aarde dit werkelijkheid is geworden, God heeft ons zo dichtbij Hem gebracht, één gemaakt in Zijn dood en opstanding, door Christus zijn we in de rechter van God. Ik hoop dat dit een bemoediging voor je is. Juist in deze tijd van feestdagen kan er ook eenzaamheid, of verdriet in je leven zijn. Als we overal lichtjes in huizen zien kan dit eenzame gevoel je beheersen. Laat deze tekst je bemoedigen: De Heere is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid, Nahum 1:7

Als je niet eenzaam bent en je het huis gezellig aan het maken bent voor je gezin, laten we ook niet de mensen vergeten die er alleen voor staan, 
Tip:
 • Nodig iemand uit voor de feestdagen, richt je niet alleen op je eigen gezin, ga niet mee in de hectiek van de drukte, gewoon heel eenvoudig in de stilte komen en aan de Heere God vragen of Hij iemand op je hart wil leggen om naar om te zien.
 • Stuur niet alleen kaartjes naar mensen die je goed kent, maar juist naar degene die alleen zijn.
 • Bak iets lekkers voor een ander.
 • Ga met een groep broeders en zusters zingen voor ouderen.
 • Leer de kinderen al vroeg kaartjes te sturen naar kinderen ook die ze niet zo aardig vinden.
 • Neem iemand mee voor een bakkie, even lekker eruit vind iedereen fijn.


Een gebroken fles maakt je bekwaam.

Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan; voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? 2 Korinthe 2:15.
Wij dames willen graag lekker ruiken. Tegenwoordig hebben we genoeg keuze in bodylotion ’s en parfums. De ene geur spreekt ons aan en vinden we heerlijk en soms komt er een zwaar geurende walm dichterbij, waardoor we liever even een blokje om zouden willen lopen. Een geur kan mensen dichterbij brengen of juist het tegenovergestelde.
Wat bijzonder om te weten dat we voor de Heere God een aangename geur zijn, dat is niet iets wat we moeten bewerken, het is een uitwerking die we door de Heere Jezus Christus gekregen hebben; we zijn één met Hem geworden in Zijn dood en opstanding. Zonder Hem liggen we in de dood, we zijn met Hem levend gemaakt en daardoor hebben we een “levens” geur gekregen, de geur van Christus, vele malen beter dan wat voor dure geurtjes dan ook.
Kennis.
En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn Kennis op iedere plaats openbaar maakt 2 Korinthe 2:14. Of we het beseffen of niet; we worden op iedere plaats door de Heere God gebruikt om Zijn geur, Zijn zoon bekend te maken. Dat hoeft geen hoogverheven plaats te zijn, dat kan gewoon bij de supermarkt, bij school, op straat, in het verzorgingshuis, op elke plek  waar de Heere God ons plaatst.
Hoe sterk willen we de Levensgeur laten zijn? De geur heeft niks te maken met hoe wij ons ontwikkelen, maar door het sterven aan ons zelf, zodat we in de overgave meer op de Heere Jezus gaan lijken.
Wie is er bekwaam?
Een prachtig voorbeeld van overgave zien we in Marcus 14, een vrouw die niet bij name wordt genoemd, giet zuivere, kostbare narduszalf over het hoofd van de Heere Jezus. Nardis kon pas geuren wanneer de fles gebroken was, door het breken kon de geur zich verspreiden op die plaats. Ze kon er voor kiezen om de albasten fles niet te breken en een paar druppels op het hoofd van de Heer Jezus te laten druppelen, dan zou je kunnen denken; “dat is toch ook al genoeg, bewaar de rest maar voor jezelf of deel het uit aan een ander die het nodig heeft”. Dit dachten de omstanders in Marcus 14 ook, ze waren verontwaardigd, ze vonden deze daad een verkwisting en zij vielen scherp tegen haar uit.
Hoe willen we het in onze eigen levens hebben, willen we af en toe een druppeltje aan de Heere geven of laten we onze levens breken zodat we ons totaal en volledig overgeven? Als we willen wandelen naar Zijn Woord en onze wil onderwerpen aan Zijn Woord zullen we ook te maken krijgen met mensen die scherp tegen ons uit zullen vallen. De geur is voor degene die zalig worden een levensgeur en voor hen die verloren gaan een doodsgeur, dat zal een reactie teweeg brengen.

De Heere Jezus neemt de vrouw in bescherming en zei: laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht, Marcus 14:6. Wat mooi om te beseffen dat als we niet bezuinigen in overgave aan hem; ons laten leiden door Zijn Woord en Geest de blijdschap van de Heere groot is. Hij maakt ons bekwaam om een goed werk te verrichten.

Perfecte man?!Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. Wordt boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats, Efeze 4:25
Als we de romans zouden geloven hadden we allemaal een perfect huwelijk, alles zou voor de wind gaan, geen miscommunicaties, mannen zouden nooit een ander begeren.
Als we deze romantische bril afzetten zien we in onze eigen huwelijk dat dat geen realiteit is, we komen met beide voeten op de grond en dat is juist de plek waar de Heere God ons wil hebben; naast onze man als hulp (Genesis 2:18). Perfecte mannen bestaan niet, maar de Heere Jezus maakt Godvrezende mannen elke dag bekwaam door Zijn genade en daar hebben wij als vrouw een prachtige taak gekregen.

Vriendelijk en Barmhartig.

Hoe wil de Heere God dat we omgaan met de zondes van onze mannen? Als eerst moeten we dan beginnen bij ons zelf, beseffen en geloven wij dat we alleen maar door genade gerechtvaardigd zijn door het bloed van de Heere Jezus? Dat als de Heere God naar ons kijkt Hij geen zonde in ons ziet omdat Hij Christus ziet. Als ik deze waarheid laat landen in mijn hart komt er direct een vraag in mij op; als God zo genadig naar mij is, wie ben ik dan om een ander te veroordelen en mezelf te verheffen boven de ander? Door het offer van de Heere Jezus is er vergeving gekomen voor ons en voor onze mannen en kunnen wij vergeven, niet één keer maar zeventig maal zeven maal! Dit is denk ik één van de grootste bouwstenen voor een gezond huwelijk; maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft, Efeze 4:32.


Veilige plaats.

Een andere bouwsteen in het huwelijk is openheid. Kennen we werkelijk onze mannen? Weten we waar ze mee strijden? Als vrouw kunnen we door Christus het huwelijk een veilige plaats maken waar onze mannen ook hun zonde mogen en kunnen belijden. Als de man struikelt mogen we op een zachte en respectvolle manier reageren; laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, Efeze 4: 29. laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, Efeze 4: 31


Zondige motieven.

Als onze mannen zonden belijden wat is dan op dat moment onze hartgesteldheid? Het is goed om onze eigen harten te onderzoeken of er geen zondige motieven te vinden zijn zoals minachting, haat, onvergeeflijkheid, trots.

Hulp.

We kunnen onze mannen niet dwingen om dingen te laten, we mogen het van de Heere verwachten dat Hijzelf in de harten van onze mannen uitwerkt wat Hij wil en op Zijn tijd, Hij weet wat ze nodig hebben op welk moment.
We mogen in gesprekken ons kwetsbaar openstellen, vertellen of laten zien wat ons verdriet doet met zachtaardigheid, respect en vriendelijkheid. Boos zijn is geen zonde, maar als we de boosheid laten zitten in onze harten, dan geven we de duivel plaats in ons hart. Het is goed om te beseffen dat de duivel altijd erop uit is om tweedracht te zaaien, ook in ons huwelijk, als we dit beseffen dan zal ons hart eerder gericht zijn om het van de Heere te verwachten en Zijn hulp te vragen als we het zelf niet meer weten.

Als afsluiting een mooie wijsheid uit Spreuken 25:11; Een woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels in zilveren schalen.
Liever geven dan ontvangen

En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. 1 Korinthe 12: 21.
Als je bovenstaande tekst een beetje visueel maakt in je gedachten dan kan het er best wel grappig uitzien, maar helaas is bovengenoemde situatie voor veel van ons vrouwen een moeilijk onderdeel in ons leven…. hulp vragen. Een kijkje in mijn eigen hart en ik weet dat hulp geven veel makkelijker afgaat dan hulp ontvangen, nog een beetje verder inzoomen in ons hart en dan komen we uit op controle, wij als vrouwen houden graag de controle vast. Toch is het goed om in het geloof de touwtjes uit handen te geven, puur vanwege het feit dat we in Christus zijn gestorven; want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God, Kolossenzen 3:3.
Gemeente als hulp
We zijn afzonderlijke leden, maar we zijn wel in één lichaam geplaats. Als we belijden dat we door de Heere Jezus zusters in de Heere zijn, maar elkaar niet om hulp vragen dan lopen we het doel mis hoe de Heere God het lichaam bedoelt heeft. In feite zeggen we dan tegen elkaar; ik heb jou niet nodig.
We hebben van nature een trots hart; De vreze des Heeren is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik, Spreuken 8:13. Misschien herken je bepaalde gedachtes; dat kan ik zelf doen, nee die ander kan het vast niet beter dan ik, daar hoef ik toch geen hulp bij te vragen? De ander zal het vast te druk hebben etc.
Hoe kunnen we dit praktisch toepassen in onze wandel met de Heere Jezus?
Denk goed na en bid ervoor waarbij mensen je kunnen helpen, schakel het lichaam in bijvoorbeeld bij een verhuizing, ziekte, vooral bij ouderdom; als je je hele leven altijd zelfvoorzienend geweest bent dan kan het moeilijk zijn om hulp te vragen. Doordat de maatschappij zo individualistisch is geworden is het juist in deze tijd een groot getuigenis dat we elkaar helpen.
Wat hebben we daarbij nodig? Een gemeente, het is goed om betrokken te zijn bij elkaars levens, het bevordert de gemeenschap, zodat Gods liefde hierdoor heen zichtbaar wordt. Als tweede is het leven met de Heere Jezus een overgave aan Hem, hierdoor krijgen we steeds meer het besef dat we niet alles alleen kunnen, of alleen hoeven te doen. We mogen hulp toelaten en erkennen dat we samen met de ander door de Heere God in hetzelfde lichaam geplaats zijn; maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. 1 Korinthe 12:18, daar mogen we dankbaar gebruik van maken.
Een grote valkuil is dat we denken voor een ander; de ander zal het wel te druk hebben, ik zal maar geen hulp vragen. We mogen blijven bij onze eigen verantwoordelijkheden die de Heere God ons gegeven heeft, we mogen hulp vragen, de ander kan zelf bepalen of het wel of niet schikt. Als we hulp krijgen mogen we ook een dankbaar hart hebben, geen kritische geest als er anders gewerkt wordt dan dat we zelf zou doen, bijvoorbeeld als er bij het afstoffen een randje is vergeten.
Ten slotte:
We willen graag sterk lijken, bij de Heere God is het juist andersom; Gods kracht wordt volbracht in zwakheid 2 Korintiërs 12:9 , als wij onze zwakheden erkennen, kan de Heere God daardoorheen werken zodat de heerlijkheid van Christus zichtbaar wordt in onze gemeenschap.


Mijn gebed voor jou...

In December mocht ik een tijdje in Israël zijn, ondanks dat ik mijn gezin moest missen was het een hele goeie tijd, vooral omdat ik in de stilte kwam. Ik had geen verplichtingen en verantwoordelijkheden; geen was, geen stofzuiger of stofdoek die eventueel in mijn gedachte naar boven zou kunnen komen. Enige elektronica wat ik bij me had was mijn mobiel met een sms en bel functie (ja ja die zijn nog te koop) en een fototoestel. Ik had mijn Bijbel en een goed dagboek mee.
Mijn hoofd werd elke dag leger, het was heel mooi om mee te maken dat mijn hoofd en hart weer rustig werden voor de Heere God. Zo mooi dat de Heer Jezus tegen Martha zegt ; Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen; zij zat aan de voeten van de Heere Jezus (Lukas 10: 39-42). Echt genade van de Heere God dat ik in deze tijd van stilte een vernieuwd en versterkt hartsverlangen kreeg: Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere; mijn hart en lichaam roepen het uit tot de levende God. Psalm 84:3.

Het is goed en zo nodig dat er in deze hectische wereld waar onze gedachtes beïnvloedt worden door nutteloze informatie, wij als gelovige vrouwen geestelijk opstaan..... om vervolgens aan de voeten van de Heere Jezus te gaan zitten om in Zijn stilte (voorhoven) te komen. Vrouwen die dwars door moeite en strijd hun leven overgeven aan Hem, met als doel om de Heere Jezus steeds meer te kennen, te groeien in Zijn genade, Spreuken 3:6: Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.


En daar begint mijn gebed voor jou en voor mezelf natuurlijk net zo...

Vader, ik dank U voor de genade die U ons gegeven heeft door uw Zoon de Heere Jezus.
Vader laat er een generatie vrouwen opstaan die alleen maar roemen in het kruis van de Heere Jezus.
Maak ons vastbesloten om ons helemaal alleen voor U te laten zijn.
Vader help ons om de keus te maken om onze wil over te geven aan U. Heere help ons om alles wat ons bezig houdt los te laten en volledig te vertrouwen op U; mijn Heere God.
Heer laat ons breken met de dingen die ons afhouden  van uw heiligheid. Heere laat ons leven zo doordrenkt zijn met het besef dat we één zijn in U Heere Jezus, zodat ons leven vol van schoonheid is, die U Heere Jezus vreugde geeft.
Help ons Heere om alleen maar te bouwen op één persoon, op U Heere Jezus.

Amen.

Praktisch:

Wat zijn jouw verlangens ten opzichte van je stille omgang met de Heere God? Wat gaat goed? Waarin zou je willen groeien?


De eerste dingen zijn nog niet voorbij gegaan dames!


En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Openbaring 21:4
Er wordt ons vaak een evangelie voor geschilderd waar wij als gelovige vrouwen het erg goed zouden moeten hebben, geen ziekte, geen verdriet, succesvol, carrière maken. Het woord zelfontplooiing komen we tegenwoordig veel tegen, een beetje googelen en dan vind je de definitie van zelfontplooiing: op eigen houtje de eigen vermogens verder ontwikkelen. Een eeuw na de opkomst van het feminisme is dit gedachtegoed ook in het lichaam van de Here Jezus Christus gekomen. Als we gaan kijken naar de eerste gemeentes dan zien we daar de gelovige vrouwen zich bezig houden met hele andere dingen dan zelfontplooiing, ze waren dienend bezig, hielpen mee met de verspreiding van het evangelie door goede werken, zorg te dragen voor man en kinderen, alleenstaande, voor weduwe, wezen en de armen, precies wat de Here Jezus had opgedragen; Mattheus 5: 16. laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Paulus roept in 1 Timotheüs 2:10 juist de vrouwen op om zich niet met opvallende uiterlijkheden te bekleden maar met goede werken wat past bij vrouwen die belijden godvrezend te zijn.
Gehoorzaam worden
Jezus leven was naar aardse maatstaven niet succesvol, Hij ontplooide zichzelf niet, in Filippenzen 2:8 wordt beschreven dat de Here Jezus zichzelf ontledigd heeft, Hij nam de gestalte van een slaaf aan. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. De Here Jezus deed de wil van de Vader, Hij ging door het lijden heen, Hij kwam om te dienen. Het mooie is wanneer we tot geloof komen dat we Met Christus gekruisigd zijn en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, Galaten 2:20. We mogen elke dag weer sterven aan onszelf, door de verdrukkingen in ons leven worden we met Christus gelijkvormig. Het gaat niet meer om wat wij willen maar om Gods wil in ons leven. Juist in onze dagelijkse bezigheden mogen we de Heere bidden dat de volgende tekst een hartgesteldheid mag worden; Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf, Filippenzen 2:3.
De ander troosten
We hoeven als gelovige vrouwen niet verbaasd te staan dat er verdrukking en daardoor lijden in ons leven is. In moeilijke omstandigheden in mijn leven kwam ik erachter dat alles wat ik mee maak tot opbouw van het lichaam van Christus is; De God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukkingen zijn, met de vertroosting waarmee wijzelf door God getroost worden, 2 Korinthe 1:4. Doordat we zelf lijden mee maken, krijgen we fijngevoeligheid voor de ander in moeilijke omstandigheden in woorden maar ook in werken. We weten hoe fijn het is om bemoedigd te worden of praktische hulp te krijgen. We kunnen niet iedereen helpen, maar als we onze dagen over geven aan de Heere Jezus dan worden we door Gods Geest geleid in wat we mogen doen. Praktische ideeën kunnen zijn; gastvrij zijn, elkaar helpen in het huishouden, maaltijd koken  i.g.v ziekte of zwangerschap, kookroosters rondom verhuizingen, kaartje sturen, iets creatiefs maken, niet tot onze eer, maar dat de mensen onze werken zullen zien en onze Vader die in de hemel is zullen verheerlijken.


Lente win actie


Heerlijk nu het weer lente is, de opkomende bloemetjes, bloesemknopjes die wachten op het zonlicht. Prachtig mooi om Gods schoonheid en grootheid door de natuur heen te zien. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik verlang wel weer naar het warme zonlicht, wat mooi om te beseffen dat de Heere God zelf ons licht is!! Allemaal reden genoeg voor iets moois. Dorine van Dozign heeft een mooie armband voor ons gemaakt, denk je...... die wil ik best graag hebben, laat je naam achter en misschien maak je er kans op!

Actievoorwaarde:


 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.Gods genade zichtbaar in ons huwelijksleven.


Hoe wordt Gods genade zichtbaar in ons Huwelijk? Welke rol heeft de Heere God ons als vrouw hierin gegeven? Hoe kunnen we daar in het dagelijks leven praktisch mee omgaan?
En wij hebben niet de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn, 1 Korinthe 2:12. Door het offer van  de Heere Jezus  zijn we compleet gerechtvaardigd, daardoor mogen we elke dag door genade wandelen. Het is Gods verlangen dat we steeds meer zicht krijgen op Zijn genade. Alles wat we krijgen in dit leven is genade, onze adem, een dak boven ons hoofd, ons huwelijk, eventuele kinderen. Elke dag mogen we groeien in Zijn genade, zodat we steeds meer zicht krijgen op de Heere Jezus.
Het Huwelijk is een weerspiegeling van Gods genade, ik neem jullie mee naar een aantal teksten over het huwelijk waarbij we gaan zien dat het huwelijk een weerspiegeling is van Christus en Zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. In 1 Korinthe 11: 3 beschrijft Paulus de scheppingsorde, niet door mensen ingesteld, maar door de Heere God zelf;  Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.
Het feit dat de Heere God de man als het hoofd van ons als vrouw ingesteld heeft wil ik even kort inzoomen. In Christus zijn man en vrouw gelijkwaardig, maar we zijn niet gelijk, we hebben een andere rol gekregen. Een punt waar we ons hart op mogen onderzoeken is of we erkennen dat de man ons hoofd is, ervaren we dit gezag? Het hoofdschap is niet bedoeld als autoritair, maar als een dienend en zichzelf overgevend gezag, Mannen, heb uw eigen vrouwen lief, zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven. Efeze 5:25. Het is een door God geschonken leiderschap aan onze mannen. Elke echtgenoot is uniek, dit leiderschap zal in de jaren die volgen zich ontwikkelen als wij onze mannen daarvoor de ruimte geven.
Hoe ziet dit hoofdschap er praktisch eruit?
Ten diepste weet ik dat mijn man het beste met mij voor heeft, het is zijn verlangen dat ik blij ben, geniet van de dingen. Als man en vrouw kom je voor veel keuzes te staan, in heel veel keuzes laat mijn man mij vrij, in wat ik koop in wat ik leuk vind om te doen, maar er zijn ook keuzes die wat belangrijker zijn, mijn man luistert naar mijn emoties, ik vertel wat mij goed lijkt en wat ik zou doen en dan komen we tot een compromis. Als het niet lukt om een compromis te sluiten dan geef ik de ruimte voor zijn keus met de wetenschap en het vertrouwen in de Heere God dat Hij mij ook door mijn man leidt.
Nu komt het ook voor dat ik als vrouw denk dat mijn man een verkeerde keus maak en daar ligt een mooi leerpuntje; Als onze man anders denkt dan hoeft dat nog niet perse verkeerd te zijn, hij ziet dingen vanuit een ander punt. Ik ben zelf heel snel in het maken van keuzes, mijn man denkt er even over na, hij bekijkt het van meerdere kanten, daar gaat wat tijd over heen, doordat ik leer om hem ruimte te geven heb ik zo vaak gezien dat zijn keuzes heel goed waren, standvastig en kalmer, ik ben de Heere God dankbaar voor zijn wijsheid.
 •          Geven we onze mannen de ruimte om het hoofdschap op zich te nemen?
 •          Luisteren we naar onze mannen?
 •          Geven we onze mannen de ruimte om na te denken?
 •         Belijden we onze kritiek op onze man?


Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:6-7

Wat leuk, een winactie!


 
Vandaag heb ik voor jullie een winactie, Dorine van Dozign is erg creatief en heeft een mooie halsketting gemaakt. Wil je hem graag hebben laat hieronder het bericht of op Facebook je naam achter. De loting is begin December. Hieronder een grote afbeelding van de halsketting:Actievoorwaarde:


 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 •  De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Geef mij Jezus

Hallo Dames, ik wil heel graag een video met jullie delen, wat mij al een paar dagen zo diep raakt.  Na een paar video's van Lindsay Kirkland bekeken te hebben vond ik het zo mooi dat haar uiterlijk zo eenvoudig en puur is, eigenlijk wordt mijn aandacht maar op 1 iemand gericht: de Heere Jezus.
Het nummer heeft als hoofd tekst: je mag de hele wereld hebben, maar geef mij Jezus.
De vraag die mij bij naar boven komt is de volgende:
Als Jezus echt de enige is Wie we belijden nodig te hebben, waarom richten we ons hart zo vaak op wereldse dingen die  tijdelijk zijn en verloren gaan? Waarom is het verlangen om erbij te horen (goedkeuring van andere mensen) zo groot?

Verlangen

Op momenten in mijn leven waarin ik heel dichtbij de Heere Jezus leef, wordt het verlangen naar goedkeuring van mensen minder. Door het geloof in de Heere Jezus is de Bron van het Leven in mijn hart gekomen met een verlangen dat ik Hem steeds meer leer kennen zodat Jezus op elk gebied in mijn leven wordt verhoogd en mijn gebed voor jou en voor mij is dat dit verlangen zal groeien en dat Jezus echt de Enige is die we nodig hebben en op Wie we ons hart richten.

Een mooi bijbels voorbeeld is de Samaritaanse vrouw:

Samaritaanse vrouw

Van het aardse water krijgen we elke keer weer dorst, het geeft geen voldoening, maar van het water van de Heere Jezus krijgen we geen dorst meer, het geeft eeuwige voldoening:
Johannes 4: 13 -14 Jezus zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
Door de ontmoeting met de Heere Jezus krijgt deze Samaritaanse vrouw een verlangen om van het levend water te drinken, ze vraagt aan de Heere Jezus: geef mij dat water. Jezus vraagt haar om haar man te halen, ze liegt niet, ze spreekt waarheid, ze heeft 5 mannen gehad, en de man waarbij ze nu is, is haar man niet. De Heere Jezus veroordeeld haar niet, Hij richt de aandacht op de Vader. We hoeven ons bij de Heere Jezus niet mooier voor te doen, door de Heere Jezus beter te leren kennen gaan we vanzelf meer in Zijn waarheid wandelen.
Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Getuigenis

Door de woorden van het getuigenis van deze Samaritaanse vrouw kwamen vele tot geloof in de Heere Jezus, in de Messias! Dit kwam niet doordat ze zich mooier voor deed dan ze was. De Heere God wilt onze getuigenis gebruiken, onze woorden, zodat  mensen net zoals de andere Samaritanen die tot geloof kwamen zullen zeggen: wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten dat Hij werkelijk de zaligmaker  van de wereld is, de Christus. Johannes 4: 42. 

Bemoediging

Ik hoop en bid dat het lied voor jullie een bemoediging zal zijn, een tip; luister het in stilte:

Voor als we weer een nieuwe dag krijgen:

In de morgen wanneer ik wakker wordt: geef mij Jezus, geef mij jezus, geef mij jezus, je mag de hele wereld hebben, maar geef mij Jezus.

Wanneer we eenzaam zijn:

Wanneer ik alleen ben, geef mij Jezus, geef mij jezus, geef mij jezus, je mag de hele wereld hebben, maar geef mij Jezus.

Voor de zieke onder ons:

Wanneer ik sterf, wanneer ik ga sterven, geef mij Jezus, geef mij Jezus, je mag de hele wereld hebben, maar geef mij Jezus.


Ik Ben de Weg de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij, Johannes 14: 6

Wat is onze kracht?

Waar haal jij als kind van God je kracht vandaan? We leven in een wereld waar je kracht uit jezelf moet halen. We proberen sterk over te komen, we moeten continu maar doorgaan: presteren. Heel veel van ons vrouwen lopen rond met burn-out klachten of hebben hier net zoals ik mee te maken gehad.


Ik neem jullie graag mee naar een aantal gedeeltes uit Gods Woord;

 • Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de Heere, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Deuteronomium 31: 6
 • Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels opslaan als arenden, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Jesaja 40:31
 • Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 2 Korinthe 12:9

Soms lijkt het of het oude testament het nieuwe tegenspreekt, maar als je goed gaat kijken komt het zo mooi overeen. De Heere God verteld ons niet dat we sterk vanuit onszelf hoeven te zijn, het werkt juist andersom. Als wij gaan beseffen dat we met al onze zwakheden, pijn, verdriet, vervolgingen om Christus wil bij de Heere God mogen komen dan komt de kracht van Christus in ons wonen, Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 2 Korinthe 12:9 

Persoonlijk:

Roemen in mijn zwakheden heeft voor mij een betekenis gekregen, ik roem net zoals Paulus in mijn zwakheden, met als doel dat ik niet zichtbaar wordt in mijn leven maar Gods kracht volbracht wordt in mijn leven.
Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig 2 Korinthe 12:10. Het geeft mij enorm veel rust en vrede om te beseffen dat ik niet hoef te leven vanuit mijn eigen kracht, maar uit Gods genade. Door gericht te zijn op de Heere Jezus en Hem te leren kennen wordt onze kracht vernieuwd, Gods kracht in ons leven wordt steeds meer openbaar.
Het mooie is dat daarom Spreuken 31:25 een vervulling heeft in de Heere Jezus: kracht en glorie zijn haar kleding, zij lacht de komende dag toe ➦Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u zich met Christus bekleed, Galaten 3:27

Praktisch


We zijn door het geloof in de Heere Jezus met Christus bekleed. In onze levenswandel mogen we Christus laten zien, de oude mens mogen we afleggen, voor dood houden, de nieuwe mens mogen we aantrekken. 
Hoe ziet dat leven in genade er praktisch uit? Het is Gods doel dat we vernieuwd worden in ons denken, Efeze 4: 23. En u bekleed met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 
In onze oude natuur hebben we bitterheid, woede toorn, geschreeuw, leugen⇨ Maar zo hebben we Christus niet leren kennen, Efeze 4:20. 

Efeze 4 vanaf vers 25 geeft daar praktische voorbeelden van. Door een leven uit genade leg je iets af en je trekt iets aan (Christus):
  
              Afleggen:                              Christus aan trekken:
 • Leg daarom de leugen af          ⇨     en spreek waarheid
 • Word boos                                ⇨      maar zondig niet
 • Wie gestolen heeft moet niet meer stelen ⇨ maar inspannen om met de handen goed werk te doen.                         
 • Geen vuile taal uit uw mond    ⇨      maar wel iets goed, dat nuttig is tot opbouw.

Zij lacht de komend dag toe:

We worden niet altijd blij van de situaties waarin we leven. Filippenzen 4:4 zegt: Verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Veel christenen denken dat ze zich moeten verblijden in de omstandigheden, maar dit vers zegt dat we ons mogen verblijden in de Heere; in wat de Heere Jezus voor ons gedaan heeft. We mogen ons verblijden in het volmaakte offer van de Heere Jezus, dat Hij voor al onze zonde gestorven is, dat is zo groots daar mogen we ons altijd in verblijden, dat geeft elke dag blijdschap. Gods genade is zo groot voor jou en mij! De Heere God neemt niet altijd de omstandigheden weg. Door de omstandigheden laat Hij zien dat Hij voor ons strijd, het helpt ons om onze levens en situaties over te geven aan Hem!! Als we Gods werken gaan zien in onze levens, dan leidt dat tot een aanbiddingsleven, een leven vol diepe dankbaarheid.


Gebedspunt: Heere Jezus, ik wil u leren kennen, laat me zien wie U bent, Laat mij u waarheid zien. Helpt U mij om af te leggen wat van mij zelf is en leer mij om U aan te trekken.      

Wat nou als onze schoonheid niet om ons gaat?

We komen nu juist in de zomerse tijd in aanraking met artikelen en reclame waar we constant geconfronteerd worden met "ware" schoonheid, je moet mooier zijn! Hoe dunner hoe beter, Make-Up om nog mooier te lijken, sexy kleding om nog aantrekkelijk te lijken, betere scheermesjes, zelfs de kalknagel komt voorbij.

Als we via Wikipedia gaan bekijken wat schoonheid inhoudt dan kom je het volgende tegen:

In onze samenleving wordt schoonheid vooral beschouwd als fysieke aantrekkelijkheid. Bij de eerste ontmoeting wordt een mens meestal aangesproken op zijn/haar fysieke verschijning. Er is binnen de eerste twintig seconden een aantrekkingskracht of afkeer, die vervolgens gecompenseerd kan worden door talenten en intellectuele of innerlijke vermogens.
De fysieke aantrekkelijkheid is het meest zichtbare en meest toegankelijke kenmerk van een persoon en heeft een belangrijke informatieve waarde. Fysiek aantrekkelijke personen zijn populairder, minder het onderwerp van pesten, mobbing, en presteren beter. Ook in de hulpverlening speelt fysieke aantrekkelijkheid een grote rol.
Is dat schoonheid? Zou het niet zo kunnen zijn dat schoonheid iets meer overstijgt dan wij kunnen zien met onze ogen? Wat nou als schoonheid meer is dan ons uiterlijk?
Wat is Gods concept op het gebied van schoonheid?
Hebreeuwse woorden hebben een veel grotere en diepere betekenis, het woord schoonheid vind je o.a in de vertaalde woorden heerlijke en liefelijkheid.
Hadarah betekent heerlijke, versierd met schoonheid, eer, majesteit, glorie, luister.
No'am betekent liefelijkheid, schoonheid, gunst, bekoorlijkheid
 • Geef de Heere de eer van Zijn Naam, buig u voor de Heere neer in Zijn heerlijke heiligdom, Psalm 29:2.
 • Buig u neer voor de Heere in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde. Psalm 96: 9.
 • Geef de Heere de eer van Zijn naam, breng offers en kom voor Zijn aangezicht. Buig u neer voor de Heere in Zijn heerlijke heiligdom 1 Kronieken 16: 29.
     
 • De liefelijkheid van de Heere, onze God. zij over ons, Psalm 90: 17.
 • Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, macht en luister in Zijn heiligdom Psalm 96: 6
 • Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel Psalm 27:4
 • Uw ogen zullen de koning aanschouwen in Zijn schoonheid, Jesaja 33:17 
De essentie; de hoofdzaak van schoonheid is de Heere God zelf. Waarom richt de psalmist zich hier op de schoonheid van de heiligheid van God? Omdat de Heere God heilig is, Hij wordt niet heiliger, Hij is de volledigheid van heiligheid, heiligheid is mooi, want de Heere God is schoonheid.

Het klopt dat er Bijbelteksten zijn die de schoonheid van de mens beschrijven, de oorsprong is uit God, omdat Hij mooi is en wij zijn door Hem geschapen: En God schiep de mens naar Zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen Genesis 1:27. Hij is zelf prachtig.
De reden dat Israël als mooi beschouwd werd was niet omdat ze zo mooi versierd waren of in de laatste mode liepen, maar omdat de koningen der koningen, de mooie en majestueuze Heere zelf onder hun woonden. Dit zie je heel duidelijk in Ezechiël 16:14-15: Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door Mijn glorie, die ik op u gelegd had, spreekt de Heere Heere.
Zo verdrietig voor de Heere God als hij in vers 15 zegt: maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij, trots op uw naam.
Israël krijgt hier een vermaning van de Heere God, ze vertrouwden liever op hun eigen inzicht op het gebied van schoonheid, dan dat ze in Gods schoonheid leefden.

Wat nou als het nooit Gods bedoeling was dat schoonheid om ons zou gaan?
Het gaat hier niet om dat we onze lichamen slecht verzorgen, of onze huizen een puinhoop moeten laten zijn (Romeinen 13: 14: Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken). Tegendeel is dat onze levens doordrenkt moeten zijn met eer en respect voor ons lichaam, maar onze schoonheid gaat helemaal over Hem.

Petrus uitspraak in 1 Petrus 3:3-4 wordt dan voor ons ook een stuk duidelijker:
Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.

Onze schoonheid wordt niet bepaald door hoe we eruit zien, ons gedrag of hoe we ons kleden. We vinden onze waarde in de Here Jezus Christus. Wanneer we onze identiteit vinden in Hem en we ons bekleden met Zijn zachtmoedigheid dan zal dat al onze uiterlijkheden overstijgen. Wat ontzettend mooi dat de Heere Jezus door onze levens heen schijnt om mensen naar zichzelf toe te trekken. Ware schoonheid vind je in de Heere Jezus. Petrus spreekt in Hoofdstuk 3:5 over heilige vrouwen, als we onze levens overgeven aan Hem en ons steeds meer laten vullen met de Heere Jezus, Hem steeds meer leren kennen dan wordt ons verlangen gericht op 1 ding⇨ Christus. Het gaat om het leven waar de intimiteit met de koning der Koningen, en Heere der Heren (Openbaring 19:6) zichtbaar wordt voor onze omgeving.

Praktisch: Uiterlijk kan een afgod voor ons zijn geworden, vraag aan de Heere God of Hij je wil laten zien hoe je met je uiterlijk om mag gaan. 

Gebedspunt: Heere Jezus dank u wel dat u ons een hart van zachtmoedigheid en een stille geest heeft gegeven, wilt u mij helpen om daaruit te leven?De hoofdbedekking van de vrouw.

Bovenstaand boekje is gemaakt naar een toespraak van Albert Postma. Het boekje beschrijft een korte en duidelijke uitleg over de Bijbelse hoofdbedekking van de vrouw. Het mocht vermenigvuldigd worden van Stichting de Gouden kandelaar. Dus dat heb ik voor jullie gedaan zelfs met een mooie en gezellige voorkant. Ben je opzoek naar een Bijbelse uitleg over dit onderwerp en ben je benieuwd? Stuur even een privé bericht via mijn Blog of Facebook, met je adres dan stuur ik het gratis naar je op! 

Garlands of Grace; haar en hoofdbedekking Tutorial

Wow, wat een ontzettend prachtig filmpje van Garlands of Grace. Echt een aanrader om even te kijken. Ik heb hem al een paar keer uitgeprobeerd en na een paar keer goed oefenen lukt het best! Veel kijk plezier!

Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd heeft, onteerd zijn hoofd. Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteerd haar eigen hoofd, want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is. Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaalknippen. Als het echter voor een vrouw schandelijk is kaalgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat zij dan het hoofd bedekken. Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw,maar een vrouw omwille van de man. daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de engelen. Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in de Heere. Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit God. Oordeel bij uzelf: is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is? Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is. 1 Korinthe 11:3-15

C Fam Sisters.

C Fam sisters
Samen hebben deze 4 zussen in Christus, een mode/ lifestyle blog gebaseerd op eerbare kleding. Het is erg leuk om een kijkje te nemen op hun blog. Ze laten veel creatieve ideeën zien. Vooral nu in het voorjaar is het leuk om combinatie ideetjes op te doen! Ze laten zelfs op hun blog zien hoe ze zich eerbaar kleden tijdens het sporten. Elegante en sportieve dames!

Kijk hier voor hun Blog:
C Fam Sisters Blog


C Fam Sisters

Hoofdbedekking omwille van de engelen.

In mijn vorige artikel over de hoofdbedekking van de vrouw heb ik verteld hoe de Heere God mijn hart bewerkt heeft op het gebied van de Bijbelse hoofdbedekking, 1 Korinthe 11.
Hoe meer ik me ging verdiepen in 1 Korinthe 11, hoe meer ik ging inzien dat de betekenis achter de Bijbelse hoofdbedekking geen cultuurgebonden redenen kunnen zijn. Het gaat om:
 • Gods scheppingsorde 
 • Vanwege de engelen: Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de engelen. 1 Korinthe 11:10
Het woord “daarom” uit vers 10 slaat op de tekst daarvoor; de vrouw is echter de heerlijkheid van de man. De man is immers niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. DAAROM moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de engelen.

Het heeft te maken met de orde; hoe de Heere God de mens geschapen heeft, God schept eerst de man onder Christus en daarna de vrouw onder de man. De man als Hoofd en de vrouw onder het veilige gezag van haar man. In het paradijs zien we dat satan Gods scheppingsorde meteen probeert kapot te maken. De slang vind een ingang via de vrouw, in plaats van dat Eva de slang verwijst naar haar hoofd: Adam, vergeet ze haar veilige plaats onder haar man. De gevolgen dat ze zelf, zonder haar man gaat handelen maakt heel veel kapot (zachtjes uitgedrukt). Ook Adam handelde zonder zijn Hoofd, hij zocht zelf een oplossing, met gevolg: de zondeval.

In Christus is de scheppingsorde weer hersteld.

De gemeente is de plaats waar de Heere God Zijn scheppingsorde zichtbaar wil laten zijn. Al deze eeuwen lang wil God een gemeente op aarde om aan de machten in de lucht te laten zien hoe het hoort, hoe Hij het wil hebben en wat Zijn orde is. En daarom is de gemeente boven alle hectiek van de wereld de plaats waar de engelen, Gods engelen zowel als de gevallen engelen, kunnen zien en voortdurend herinnerd worden aan wat God bedoelt, de hoofdbedekking is de uitdrukking van dat gezag. (Albert Postma)

Snap ik daar alles precies van? Nee, lang niet alles. De Heere God heeft in Zijn wijsheid besloten om in 1 Korinthe 11 niet meer uitleg te geven over de reden: omwille van de engelen. Als de Heere God het genoeg vond, waarom zou ik dan niet de Heere God op Zijn Woord geloven en de symbolische bedekking met het oog op de Heerlijkheid van God en Zijn scheppingsorde toepassen in mijn geloofsleven? Ons denken is nu op aarde nog vaak beperkt, we mogen Gods Woord gewoon laten staan zoals het er staat en het geloven.


Help wat moet ik aan?

Die vraag kennen we allemaal wel. Ik wil graag met jullie andere vragen delen die je aan jezelf kan stellen als je voor je kledingkast staat:


 • Weerspiegelt wat ik draag het Evangelie van Jezus Christus, of leidt het juist af?
 • Haal ik iemand naar beneden met datgene wat ik draag door status, of maak ik iemand jaloers, of laat ik iemand struikelen?
 • Richt ik de aandacht op mezelf door mijn kleding, of laat ik Christus zien?
 • Vind ik mijn waarde in de outfit, of in mijn identiteit in Christus?

Hoofdbedekking als aanbidding.

1 Korinthe 11 spreekt over de hoofdbedekking van de vrouw. Deze tekst zag ik altijd als cultureel, tot een paar jaar geleden. In dat jaar mocht mijn man 3 stellen trouwen. Samen met de stellen zijn we gaan kijken wat Gods Woord zegt over het huwelijk, de rol van de man en de rol van de vrouw. Omdat je zo veel bezig bent met Gods Woord ga je steeds dieper het Woord begrijpen.
In  Efeze 5: 31 staat Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.

Het huwelijk tussen man en vrouw is het beeld van Christus en Zijn gemeente. Het is ook niet verwonderlijk dat satan er op uit is om onze huwelijken stuk te maken, omdat het huwelijk de eenheid tussen Christus en ons als gemeente weerspiegeld.
Paulus noemt dit ook een geheimenis. Toen de Heer God Adam en Eva schiep had Hij dit geheimenis: zijn zoon Jezus Christus en Zijn gemeente al op het oog. Daarom schiep hij de mens mannelijk en vrouwelijk.

1 Korinthe 11 gaat in eerste instantie over de scheppingsorde:
Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Vaak krijgen mensen het beeld dat de vrouw in een lagere positie staat, maar het mooie hiervan is dat dit vers niet de vrouw als laatste noemt maar: God het hooft van Christus. Een vrouw is niet minder dan een man: want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit God( 1 Korinthe 11:12) Een vrouw heeft alleen een andere positie. We vinden het toch ook niet gek dat de Heere Jezus een andere positie heeft dan de gemeente?

Wij als vrouw zijn uit de man en waarom? Omdat de gemeente uit en door Christus is. Wij als vrouw zijn het beeld van de gemeente( Efeze 5:25-27) en de man is het beeld van Christus.
Wij als vrouwen zijn de heerlijkheid van onze mannen: De vrouw is echter de heerlijkheid van de man 1 Korinthe 11:7.  De Heere God heeft ons prachtig geschapen omdat we de heerlijkheid van onze mannen zijn. Zo is ook de gemeente een weerspiegeling van de heerlijkheid van Christus. We zijn één met de Heere Jezus, net zoals man en vrouw één zijn in het huwelijk.

Wat is nu het punt en het doel van de hoofdbedekking van de vrouw tijdens het bidden en profeteren? Door de hoofdbedekking laat je symbolisch zien dat het niet gaat om de heerlijkheid van de man( de vrouw) maar dat het gaat om de heerlijkheid van God, daarom bedekt de man zijn hoofd niet omdat hij het beeld van de heerlijkheid van God is. Dit is zo groots en zo mooi. Dit is ten diepste aanbidding naar God toe, het gaat niet om onze eer, maar om Gods eer en heerlijkheid.


Is deze tekst niet cultureel?

Hierbij kan je de volgende twee vragen aan jezelf stellen:
 •          Is Gods scheppingsorde met het oog op Christus en Zijn gemeente cultureel?
 •          Zijn Gods engelen cultureel?

Gaat het in deze tekst om een letterlijke hoofdbedekking of is je haar een hoofdbedekking? 

Dit kan je op 3 hele makkelijke manieren toetsen.
·         Als je naar de grondtekst kijkt dan kom je de volgende Griekse woorden tegen:
 Kataka' lupto: Bedekken, zich bedekken, zich verbergen.
 ka'ta:  neer, omlaag langs iets.
peribo'laion:  Een bedekking rondom iets.
exou'sia: een teken, macht de sluier waarmee een vrouw zich diende te bedekken.

·         Als hier het letterlijke haar van de vrouw bedoelt zou worden, waarom zou Paulus een heel hoofdstuk schrijven over het haar van de vrouw? Terwijl het lange haar van een vrouw, vooral in die tijd een vaststaand feit was, dan zou Paulus toch niet hoeven uit te leggen dat een vrouw met lang haar moet bidden of profeteren terwijl ze dat al heeft.

·         De volgende vraag hoor ik ook veel bij vrouwen: in vers 14 staat toch dat het haar van een vrouw als een bedekking aan haar is gegeven, dus dat is toch al een bedekking?
Als dit zo is, hoe moeten we dan vers 6 lezen? “… want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaalknippen.” Daar blijkt duidelijk uit dat het dekken van het hoofd iets anders is dan lang haar hebben. Vanaf vers 13 legt Paulus de vraag neer of het gepast is om met een onbedekt hoofd te bidden. Dan legt hij uit dat ook de natuur leert dat lang haar voor een vrouw een eer is en voor een man schande. Ons lange haar is een eer voor een vrouw, wij zijn het beeld van de Heerlijkheid van de man ( 1 Korinthe 11:7).
Door de hoofdbedekking, het bedekken van je hoofd, laat je symbolisch zien dat het niet gaat om de eer van de man (de vrouw), maar om Gods eer.


Moet je als vrouw een hoofdbedekking op?

We leven in een relatie met de Heere Jezus door Gods genade. In een liefdes relatie tussen man/ vrouw ga je elkaar ook niet dwingen. De Heere God dwingt niet. Hier ligt bij heel veel lezers ook een diepe pijn omdat het vroeger altijd moest. Het is een zaak van het hart,  het is heel mooi om de Heere God om wijsheid te bidden, wat Zijn wil en waarheid hierin is. 

Wat voor soort hoofdbedekking?

Het gaat hierin niet dat je de mooiste grootste duurste hoed op je hoofd zet, want dan gaat het weer om je eigen heerlijkheid. Zelf kies ik nu op het moment in mijn eigen gemeente voor een brede stoffen band op mijn hoofd. Je hebt ook vrouwen die hun hoofd bedekken met een sjaal, dat vind ik ook een hele mooie manier.

Strijd rondom de hoofdbedekking:


Een vrouw wil haar hoofd niet bedekken. Ik wil dat van nature ook niet, vooral niet als je bijna de enige in de gemeente bent, en daarnaast je bent als vrouw trots op je haar en dat wil je laten zien. In een kleine 100 jaar tijd is het satan gelukt om de hoofdbedekking van de vrouw uit gemeentes te krijgen. Een eeuw geleden droeg iedereen een hoofdbedekking. Het was een schande als je geen hoofdbedekking droeg, nu vinden mensen het raar en wettisch als je dit wel doet. Het is in 100 jaar de omgedraaide wereld geworden, ook op dit punt is satan er weer op uit om datgene wat Gods eer aangaat te laten verdwijnen uit de gemeentes.

Discussie.


Het is mooi om met andere Zussen over Gods Woord te praten en hierin te groeien, maar Paulus waarschuwt in deze tekst ook meteen dat twist niet goed is, het is niet iets waarover je moet gaan twisten: Maar als iemand op twist uit lijkt te zijn, wij hebben een dergelijke gewoonte niet en de gemeenten van God evenmin 1 Korinthe 11:16. Twist brengt scheidingen. Het bevordert niet de eenheid in de Heere Jezus Christus. Als het een welles/ nietes discussie wordt kan je beter in een gesprek stoppen en God zelf vragen wat Zijn wil is op dit punt. 
Eerbare kleding

Ruim een jaar geleden las ik de tekst in 1 Timotheüs 2:9, daarin roept Paulus de vrouwen op om zich  te tooien met eerbare kleding. Ik ben met de bijbel opgegroeid en ik kende deze tekst wel verstandelijk, maar terwijl ik deze tekst las was het alsof een bom in mijn hart landde. Ik kwam tot het besef dat ik deze waarheid mij nooit persoonlijk heb aangetrokken.
Misschien herken je dat wel, sommige teksten heb je misschien wel 100 keer gelezen en opeens kan een tekst zo diep landen.
Dat gebeurde dus ook met de tekst uit Timotheüs. Ik wist totaal niet wat de Heere God bedoelde met eerbare kleding. Dit klonk vanuit mijn vlees zo hopeloos ouderwets, ik zag me al lopen in een nonnen gewaad.


Ik heb toen heel eenvoudig  aan de Heere gevraagd of Hij me wilde laten zien wat Hij bedoelde met eerbare kleding.Zoektocht
Ik kreeg een honger om opzoek te gaan wat de Heere God bedoelde met eerbare kleding. Via Google kwam ik op de site van Christapedia over eerbare kleding: 
Deze site zette mij tot nadenken en het gaf een stuk uitleg over de Bijbeltekst uit Timotheüs.

Via internet kwam ik op verschillende Blogs van vrouwen die uitleggen waarom ze bepaalde kledingstukken wel of niet dragen. Mijn denken begon te veranderen. Ik kreeg steeds meer inzicht in het effect wat kleding heeft op mannen en zelfs op vrouwen.
Ik zag dat de mode zo gericht was op het sexy zijn. Korte rokken lieten mijn benen zien, door strakke broeken was het silhouet van mijn benen zichtbaar en werd de vorm van mijn billen weinig verhuld. Strakke bovenkleding lieten de vorm van mijn borsten zien, laag ingesneden truitjes gaven een goede inkijk, laat staan als ik bukte.

Berouw
Toen ik dit ging beseffen kreeg ik een diep berouw dat ik al die jaren niet eervol met mijn lichaam ben omgegaan.
Als ik nu terug kijk op wat de Heere God mij heeft laten zien door Zijn Woord en heeft laten beleven dan zie ik een Heilige God met een groot Vaderhart. De Heere God wil mij geen wetten opleggen hoe iets moet. Hij wil me laten zien waarom Hij iets in Zijn woord heeft laten optekenen en eigenlijk kom ik altijd tot de conclusie dat het gaat om de eer van Zijn Naam door mijn leven heen.

"oh dat de Heere God elke moeder een visie zou geven van de glorie en pracht over het werk wat haar is gegeven op het moment dat een baby aan haar hart is geplaatst om te koesteren en op te voeden! Kon ze maar één glimp in de toekomst zien wanneer haar kind in de eeuwigheid komt; kon ze maar naar de ziel kijken om de mogelijkheden te zien; Kon ze maar worden gemaakt om haar eigen persoonlijke verantwoordelijkheid te begrijpen in de opvoeding van haar kind, voor de ontwikkelingen van het leven en voor de bestemming, dan zou ze zien dat in Gods wereld geen ander werk zo indrukwekkend en zo waardevol is dan haar moederpositie, dan zou ze daar geen andere handen toelaten aan het heilige wat aan haar toevertrouwt is als moeder.

JR Miller 

Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Romeinen 6:13

Uitpuilende kledingkasten

Oke, het sneeuwt niet echt....
Het is alweer een mooi poosje geleden dat ik een artikel gepost heb over een eerbare outfit. Dat komt denk ik ook een beetje omdat ik niet elke dag met mode bezig ben. De Heere God heeft mijn hart veranderd op het gebied van eerbare kleding, maar ik besef ook heel goed dat de Heere Jezus het volgende zegt in Mattheus 6:25: wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u kleden zult. De Griekse vertaling van het woord bezorgd wordt ook vertaald met: proberen te bevorderen, zich bezig houden met...
Sinds ik let op eerbare kleding, houd de mode me minder bezig, ik verlang er niet meer naar om mee te gaan in de mode, ik hoef niet constant iets nieuws te kopen om er maar bij te horen. Toch blijft kleding voor de meeste vrouwen een strijdpunt, terwijl onze kledingkasten vol hangen denken we heel vaak dat we niks hebben. We kennen allemaal de volgende gedachte wel; ik heb niks om aan te trekken! We kunnen zwemmen in de hoeveelheid kleding. Soms moet ik mezelf ook een halt toeroepen genoeg is genoeg, zelfbeheersing staat ook in het rijtje van de vrucht van de Geest (Galaten 5:22).

Uitpuilende kledingkasten

In onze rijke cultuur hoeven de meeste van ons geen zorgen te maken of we wel kleding hebben om aan te trekken. Ik denk dat we onszelf eerder kunnen afvragen of ons uitpuilende kledingkasten nou echt nodig zijn? Mijn kledingkast is een stuk minder geworden nadat ik al mijn korte rokken en strakke skinny jeans weggedaan heb. Toch blijft de hoeveelheid kleding een aandachtspuntje en probeer ik kritisch te zijn of ik iets wel echt nodig heb. Meestal kijk ik na elke seizoen wat ik niet gedragen heb en dat breng ik naar de kringloop zodat andere er misschien nog wel plezier van hebben.

Eenvoud

Ik ben ook geen style icoon. Ik kies kleding vanuit mijn drie B's principes, daarnaast vind ik een stuk eenvoud ook belangrijk. Petrus verwoord het in hoofdstuk 3:3 heel mooi, ons sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, maar onze sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad, die kostbaar is voor God. Het is Gods verlangen dat onze levenswandel in Christus zichtbaar wordt. We mogen ons richten op de Heere Jezus, zodat we minder gericht zijn op onszelf en meer op de mensen om ons heen die eenzaam zijn, hulp of een bemoediging nodig hebben. We zijn het licht in de wereld.

Winterse eerbare outfit

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw : Verblijd u. Fil. 4:4
Vandaag koos ik voor een winterse outfit. De rok had ik gekocht voor 5 euro. Zonder passen had ik hem een keer meegenomen. Helaas zijn mijn goed onderhouden zwangerschap vetjes (ruim 2 jaar geleden) nog steeds aanwezig, met het gevolg dat ik de rok niet dicht kreeg. Leve de naaimachine: de tailleband heb ik eraf gehaald en vervangen voor een elastiekenband. Origineel was de rok nog zo'n 20 cm langer, maar deze lengte vond ik net wat mooier passen bij het model van de rok. De poncho had ik voor 2.50 euro op marktplaats gekocht.
Conclusie: eerbaar gekleed gaan hoeft niet veel te kosten en met een beetje creativiteit ziet het er al snel leuk uit!


Nostalgische puurheid

Vandaag wil ik graag de site van Son de flor met jullie delen.
www.sondeflor.com
Bij het zien van de kledinglijn van Son de flor komt er een nostalgisch gevoel naar boven. Het verlangen en het dromen naar vroeger toen alles beter was.....
Door de eenvoud is het zo puur en daardoor ook gezellig. De doelstelling van Sondeflor is om vrouwen en meisjes een eerbare jurk/ rok aan te bieden wat uitstekend werkt in de omgeving zonder verdere uitleg te hoeven geven.
Ze werken met linnen, eerlijke en eco- vriendelijke stoffen.

Ik heb zelf eigenlijk helemaal geen kleding van linnen in de kast hangen. Terwijl linnen veel gezonde eigenschappen kent:

 • Duurzaam, het gaat langer mee dan katoen.
 • Koel voor de zomer en warm voor de winter. 
 • Stof afstotend.
 • Het is een antiseptische stof, die bacteriën en schimmels dood.
 • Het beschermt tegen zonnestralen.

Linnen kom je ook al in de bijbel tegen: 

Jozef krijgt fijne linnen van de farao (Genesis 41:42).
De Heere Jezus omgord zich met linnen (Johannes 13:4).
In openbaring 19:8 wordt verteld dat de fijne linnen van de vrouw van het Lam de gerechtigheden van de heiligen zijn.

Tip: 


Het is heel leuk en inspirerend om naar hun website te kijken en te genieten van alle mooie creaties.

Misschien kruip ik binnenkort nog eens achter de naaimachine met een lap linnen.www.sondeflor.com


www.sondeflor.com
www.sondeflor.com

Uitslag winactie

Het nieuwe jaar is weer begonnen, allereerst wil ik iedereen Gods zegen toewensen voor 2019, dat we als gelovige vrouwen steeds meer mogen...